در شرایط پراسترس خودتان را بغل کنید .یعنی چه
در اوضاع پراسترس برخی افراد با دست به سینه شدن و مالیدن دست‌ها به شانه‌شان
، به طوری که انگار خود را در آغوش گرفته‌اند به خودشان آرامش می‌دهند!